Kwaliteitslabel

Kwaliteitslabels zijn het resultaat van een streven naar verbeteren dat nooit stopt. Continu verbeteren is enkel mogelijk dankzij de voortdurende inspanningen van alle medewerkers.

Internationale kwaliteitscontrole

In België heeft elk ziekenhuis de keuze om een internationale garantie van kwaliteit te behalen. Dergelijke internationale erkenning betekent dat het ziekenhuis een veilige en goed georganiseerde zorginstelling is. Het bevestigt onder meer dat een ziekenhuis werkt volgens internationaal aanvaarde normen.

Qualicor EUROPE

Qualicor Europe accreditatie (of het voormalige NIAZ)

Dat het HeiligHartziekenhuis een excellente patiëntenzorg hoog in het vaandel draagt, is geen geheim. Dagelijks doen onze medewerkers er alles voor om onze patiënten een zo goed en veilig mogelijke zorg aan te bieden. Omdat we het belangrijk vinden dat deze kwaliteit ook objectief beoordeeld wordt, besloten we het Qualicor Europe kwaliteitslabel te behalen.

Qualicor Europe of het voormalige NIAZ ondersteunt zorginstellingen bij het dagelijks verbeteren en borgen van de zorgkwaliteit. Ook toetst Qualicor Europe of zorginstellingen het huis op orde hebben. Het kwaliteitslabel NIAZ-Qmentum geldt als een bewijs dat alle, aan het ziekenhuis verbonden diensten een zeer goede kwaliteit leveren.

In 2016 startte het ziekenhuis een accreditatietraject om het Qualicor Europe certificaat te behalen. Heel wat verbeteracties werden opgezet. Zo hebben we bv. op elke afdeling een verbeterbord waarop zowel actiepunten als suggesties genoteerd worden. Verder werden alle procedures gefinetuned en eigen gemaakt door de medewerkers. Aan de hand van verschillende interne acties zorgden we ervoor dat iedereen in het ziekenhuis bepaalde handelingen op dezelfde manier uitvoert en we er dus 100% zeker van kunnen zijn dat de geleverde zorg van een hoge kwaliteit is.

December 2018 was het dan zo ver… Een team van 7 auditoren bezocht het HeiligHart ziekenhuis om er alle criteria van het internationale accreditatieprogramma NIAZ-Qmentum te toetsen aan de praktijk. Iedereen die een rol speelt in het zorgproces, kon bevraagd worden door een auditor: verpleegkundigen, artsen, het bestuur, de medewerkers van ondersteunende diensten tot de patiënt zelf.

Onderwerpen die aan bod komen tijdens een Qualicor Europe audit zijn zowel instellingsbreed als zorgspecifiek: medicatiebeheer, dossiervoering, veilige heelkundetechnieken, verloskundige zorg, oncologische zorg, enz. Deze onderwerpen worden getoetst aan de hand van gesprekken en het inkijken van dossiers, maar ook door het volgen van het hele traject van een patiënt van opname tot vertrek uit het ziekenhuis. De auditoren letten hierbij op de verzorging, het informeren van de patiënt, het respecteren van de rechten van de patiënt en familie, het noteren van alle gegevens in het dossier, …

Met een globale score van maar liefst 97% mogen we ons trotse eigenaar noemen van het Qualicor Europe kwaliteitslabel. Het behalen van dit kwaliteitslabel is geen eindpunt. Het accreditatiebesluit is geldig tot 1 april 2023. Daarna wordt de zorgkwaliteit opnieuw gemeten door een intensieve controle.

Vlaamse kwaliteitscontrole

Zorginspectie is een agentschap van de Vlaamse Overheid dat instaat voor een kwaliteitsdoorlichting van ziekenhuizen. De controles van de Vlaamse Overheid zijn niet vrijblijvend. Als een ziekenhuis de goedkeuring van de Zorginspectie niet heeft, mag dat ziekenhuis de gecontroleerde activiteit niet langer uitvoeren. De inspectie gebeurt onaangekondigd en gaat na of de door de wet vastgelegde normen werkelijk toegepast worden. Bij elk nalevingstoezicht worden andere zorgtrajecten onder de loep genomen. Bv. het traject dat een patiënt aflegt bij een chirurgische ingreep  of het traject van een internistische patiënt.

Dienst specifieke kwaliteitslabels

Tenslotte zijn er ook controles op de goede werking van de specifieke diensten. De ISO-normen (International Organization for Standardization) gelden hierbij vaak als maatstaf.

Het laboratorium is BELAC geaccrediteerd

Het klinische laboratorium van het HeiligHartziekenhuis voert dagelijks analyses uit op bloed, urine, stoelgang en andere lichaamsvochten. Deze analyses worden uitgevoerd binnen een kwaliteitssysteem waardoor er steeds gestreefd wordt naar kwaliteitsvolle laboratoriumdiagnostiek en  efficiënte dienstverlening aan de aanvragers en de patiënten.

Het laboratorium is erkend door Sciensano, conform het KB van 3 december 1999.

Sinds 15 september 2016 is het klinisch laboratorium BELAC-geaccrediteerd volgens de ISO-norm 15189.  ISO 15189 is een internationale norm specifiek voor medische laboratoria opgebouwd uit een uitgebreide lijst van criteria voor het leveren van kwaliteitsvolle service en diagnostiek. 
BELAC is het Belgische accreditatiebureau, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van de Federale Overheidsdienst Economie. Op periodieke basis worden door onafhankelijke auditoren in opdracht van BELAC audits uitgevoerd. Aan de hand van deze audits wordt er gecontroleerd dat het labo conform de ISO 15189-norm werkt. De BELAC-accreditatie is erkend door de Belgische Staat en geniet een internationale erkenning.

Aan het klinisch laboratorium van het HeiligHartziekenhuis is het accreditatiecertificaat 585-MED toegekend met bijhorende scope waarin je de testen onder accreditatie terugvindt. De gegevens zijn terug te vinden op de BELAC-website.