Disclaimer

1. Algemeen

Toegang tot en gebruik van deze website is onderworpen aan de voorafgaande aanvaarding van deze disclaimer. Door deze website te bezoeken of de informatie op deze website te gebruiken, aanvaardt u de voorwaarden zoals hieronder vermeld. Het Heilig Hartziekenhuis Lier v.z.w. heeft ten allen tijde het recht om de informatie op deze website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen of te verwijderen.

2. Intellectuele eigendomsrechten

De informatie, gegevens en het materiaal dat op deze website wordt getoond en de namen en logo’s zijn en blijven eigendom van het Heilig Hartziekenhuis Lier, tenzij expliciet anders is vermeld. De teksten, afbeeldingen, items en de volledige inhoud getoond op de website wordt beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Het auteursrecht, de merkenrechten en andere intellectuele eigendomsrechten inzake deze website en van de informatie op deze website, behoort – tenzij expliciet anders vermeld – toe aan: v.z.w. Heilig Hartziekenhuis Lier gevestigd te Mechelsestraat 24, 2500 Lier.

Niets van het materiaal mag worden gebruikt, gereproduceerd, gekopieerd of doorgestuurd tenzij voor persoonlijk gebruik zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Heilig Hartziekenhuis Lier.

3. Aansprakelijkheid

Het Heilig Hartziekenhuis Lier streeft ernaar de informatie op de website zo nauwkeurig en volledig mogelijk samen te stellen en de informatie zo actueel mogelijk te houden. Toch kan niet altijd voorkomen worden dat de informatie onvolkomenheden bevat. Het Heilig Hartziekenhuis Lier kan niet garanderen dat de informatie volledig juist is of blijft. Aan publicaties of informatie op deze website kunnen bezoekers geen rechten ontlenen. Het Heilig Hartziekenhuis Lier kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortvloeien uit de raadpleging van deze website en/of het gebruik van de informatie die er op wordt meegedeeld. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de websites gevraagde diensten geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.

Alle aangeboden medische informatie of medisch advies is louter algemeen en indicatief. De informatie is niet gericht tot individuele personen en kan niet als diagnose, therapie of advies dienen. Vooraleer te vertrouwen op de informatie verstrekt op deze website, dient u de informatie te bespreken met uw behandelend arts.

Het Heilig Hartziekenhuis Lier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie op haar website. Indien u medisch advies wenst dient u contact op te nemen met een gekwalificeerd arts die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie.

Beweringen en meningen, al dan niet geuit in de artikelen en mededelingen op deze website, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de sitebeheerder of het Heilig Hartziekenhuis Lier in het algemeen.

Het Heilig Hartziekenhuis Lier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van de door het Heilig Hartziekenhuis Lier op deze website gepubliceerde informatie, of het materiaal, de informatie, de beoordelingen of de aanbevelingen die erin zijn opgenomen.

4. Verwijzingen

Deze website bevat links of verwijzingen naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker aangebracht. Het Heilig Hartziekenhuis Lier kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de privacypolitiek, noch voor de inhoud en de kwaliteit van deze websites en kan dus niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die uit deze inhoud resulteert. Een link houdt niet noodzakelijk in dat het Heilig Hartziekenhuis Lier en de uitbaters van deze websites op de één of andere manier samenwerken of dat het Heilig Hartziekenhuis Lier de informatie op deze websites goedgekeurd heeft.

5. Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

De volledige inhoud op deze website wordt beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil betreffende de volledige inhoud van deze website of het gebruik ervan behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.