Privacy

Privacy

Het HeiligHartziekenhuis Lier wil toonaangevend zijn in het aanbieden van gezondheids- en welzijnszorg. Om een kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden verwerkt het ziekenhuis persoonsgegevens van haar patiënten.

Hierbij heeft het ziekenhuis  bijzondere aandacht voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. In de eerste plaats wil het ziekenhuis de patiënten zo goed mogelijk inlichten waarvoor het ziekenhuis de persoonsgegevens gebruikt, hoe het ziekenhuis omgaat met informatieveiligheid en welke rechten de patiënt kan uitoefenen.

Deze verklaring werd opgemaakt in uitvoering van:

 • De Gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen (hierna: de “Ziekenhuiswet”) en Bijlage A. III. artikel 9quater van het Koninklijk Besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd
 • De Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, en zijn uitvoeringsbesluiten (hierna: de “Privacywet”) en haar uitvoeringsbesluiten, met name het Koninklijk Besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de Privacywet
 • De Algemene Verordening Gegevensbescherming EU nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (hierna: de “AVG” of “GDPR”) die van toepassing wordt op 25 mei 2018, en zijn uitvoeringswetten en -besluiten.

Het ziekenhuis hanteert volgende basisprincipes in de omgang met persoonsgegevens:

De gegevens die het ziekenhuis van patiënten verzamelt, zijn bedoeld om kwaliteitsvolle zorg- en dienstverlening aan te bieden. Het ziekenhuis zal telkens duidelijk en transparant toelichten waarvoor het ziekenhuis de persoonsgegevens aanwendt.

 • Het ziekenhuis zal de gegevens enkel gebruiken voor een doel waarvoor het ziekenhuis de gegevens heeft verzameld.
 • Het ziekenhuis bewaart enkel die gegevens die het nodig heeft om haar dienstverlening mogelijk te maken.
 • Het ziekenhuis streeft ernaar de gegevens nauwkeurig en correct te verwerken.
 • Het ziekenhuis bewaakt de bewaartermijn van de gegevens, zodat het ziekenhuis deze  niet langer dan noodzakelijk of wettelijk bepaald bewaart.
 • Het ziekenhuis neemt maatregelen die ervoor zorgen dat de gegevens worden beschermd tegen toegang voor onbevoegden, verlies of vernietiging.
 • Het ziekenhuis draagt haar verantwoordelijkheid over de persoonsgegevens uit naar iedereen die ermee in aanraking komt.

Het ziekenhuis – met het verpleegkundig personeel en haar artsen – is samen verantwoordelijk voor de persoonsgegevens. Wenst u als patiënt hierover meer uitleg? Neem dan contact op met de functionaris voor de gegevensbescherming of Data Protection Officer via dpo@heilighartlier.be.

Indien u van oordeel bent dat het ziekenhuis uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens niet of niet op juiste wijze respecteert, kunt u altijd contact opnemen met de ombudsdienst van het ziekenhuis via ombudsdienst@heilighartlier.be.
U hebt ook steeds het recht om hierover een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

Het ziekenhuis verleent dagelijks aan honderden patiënten kwaliteitsvolle gezondheidszorg. Patiëntenzorg is het geheel van de zorgverlening die het ziekenhuis aan haar patiënten biedt, zoals preventieve geneeskunde, het stellen van een medische diagnose, het verstrekken van (medische, paramedische, verpleegkundige) zorg of behandelingen, … . Het is uiteraard van essentieel belang dat het ziekenhuis over de correcte persoonsgegevens beschikt om op kwalitatieve
wijze zorg te verlenen.

1.1 Welke gegevens verzamelt het ziekenhuis over u in het kader van patiëntenzorg?

In het kader van patiëntenzorg verzamelt het ziekenhuis volgende gegevens u:

 • Identificatiegegevens (en in voorkomend geval, deze van de wettelijke vertegenwoordiger);
 • Gegevens over uw verzekerbaarheid, waaronder gegevens over uw mutualiteit;
 • Nationaal identificatienummer waaronder het Rijksregisternummer;
 • Persoonlijke kenmerken (gegevens zoals leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, taal, …);
 • Gegevens over je gezondheid (gegevens zoals diagnose, prognose, anamnese, behandeling);
 • Psychische gegevens;
 • Gegevens met betrekking tot de zorg;
 • Evt. gegevens over gezins- en familieleden, enkel indien dit relevant is voor de zorgverlening;
 • Gegevens over opleiding en vorming indien dit relevant is voor de zorgverlening;
 • Evt. geluids- of beeldopnamen indien dit noodzakelijk is voor de zorgverlening.

1.2 Waarom verzamelt het ziekenhuis deze gegevens over u?

Het ziekenhuis is wettelijk verplicht om een patiëntendossier aan te leggen bij het verstrekken van zorg. Het ziekenhuis
verzamelt de gegevens om u adequate en kwaliteitsvolle zorg te kunnen verstrekken. De gegevens worden verzameld en bewaard op grond van allerlei redenen :

 • op basis van de behandelrelatie die er tussen u en het ziekenhuis en/of één van de zorgverleners bestaat (de zogenaamde therapeutische relatie);
 • omdat het ziekenhuis daar wettelijk toe verplicht is;
 • omdat het noodzakelijk is om uw vitale belangen of het gerechtvaardigd belang van het ziekenhuis (rechten van verdediging, veiligheid van het ziekenhuis) te beschermen;
 • op grond van uw uitdrukkelijke toestemming betreffende die bewaring en verzameling.

Hou in het achterhoofd dat gegevens over uw gezondheid altijd specifiek bewaard worden, omdat dit noodzakelijk is in
functie van uw gezondheidszorg.

1.3 Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

De gegevens die het ziekenhuis van en over u heeft, vallen in principe onder het beroepsgeheim. Het ziekenhuis deelt deze dan ook enkel met anderen, wanneer dit geoorloofd is, zoals:

 • Indien dit nodig is voor een goede zorgverlening (bv. met andere zorgverleners, met uw wettelijke vertegenwoordiger,
  …);
 • Indien het ziekenhuis daartoe op basis van regelgeving of rechtspraak verplicht is (bv. met de overheid, de mutualiteit);
 • wanneer u daarin uitdrukkelijk hebt toegestemd (bv. mededeling aan een familielid dat geen vertegenwoordiger is,
  aan een vriend(in), …);
 • Indien u hebt toegestemd met het elektronisch delen van uw gegevens met andere zorginstellingen via eHealth
  Consent, kunnen externe behandelende zorgverleners zoals uw huisarts, uw patiëntendossier uit het ziekenhuis ook
  rechtstreeks raadplegen.

Wil u meer weten over eHealth Consent, het delen van gezondheidsgegevens, kijk dan zeker naar: https://www.ehealth.fgov.be/sites/default/files/assets/patientconsent.

1.4 Hoe lang bewaren we deze gegevens?

Het ziekenhuis is wettelijk verplicht om uw patiëntendossier 30 jaar te bewaren.

Ondersteunend aan het zorgproces verwerkt het ziekenhuis uw persoonsgegevens in haar administratieve processen. Dit
omvat onder meer facturatie, terugbetalingen van mutualiteiten en aangiften aan de overheid.

2.1 Welke gegevens verzamelen we over u in het kader van patiëntenadministratie?

Volgende categorieën van gegevens worden bewaard voor de patiëntenadministratie:

 • Identificatiegegevens
 • Nationaal identificatienummer zoals het Rijksregisternummer;
 • Mutualiteitsgegevens;
 • Gegevens over de verstrekte gezondheidsdiensten;
 • Evt. gegevens over een bewindvoerder, familieleden;
 • Evt. financiële gegevens.

2.2 Waarom verzamelen we deze gegevens over u?

Het ziekenhuis verzamelt deze gegevens om haar administratieve verplichtingen uit te voeren, zoals het aanrekenen van de prestaties die zijn verleend door het ziekenhuis. De gegevens worden verzameld en bewaard op grond van uw behandelovereenkomst met het ziekenhuis, omdat het ziekenhuis wettelijk verplicht is om bepaalde gegevens met het oog op facturatie te registreren. Bovendien is dit noodzakelijk voor de bescherming van het gerechtvaardigd belang van het ziekenhuis (het bewaken van de financiële gezondheid van het ziekenhuis). Gegevens over uw gezondheid worden daarbij bewaard, omdat dit noodzakelijk is voor het beheer van de gezondheidsdiensten en een correcte aanrekening van de prestaties.

2.3 Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

Deze gegevens worden in principe enkel gedeeld met sociale zekerheidsinstanties, met uw mutualiteit en/of eventueel uw
hospitalisatieverzekering of andere aanvullende verzekeringen. In geval van wanbetaling, worden bepaalde gegevens ook gedeeld met een advocaat en/of gerechtsdeurwaarder voor de gerechtelijke invordering van de factuur.

2.4 Hoe lang bewaart het ziekenhuis deze gegevens?

In het kader van patiëntenadministratie worden de gegevens gedurende 7 jaar bewaard.

Het ziekenhuis registreert gezondheidsgegevens en verblijfsgegevens van patiënten voor interne door de overheid opgelegde doeleinden, evenals voor interne onderzoeks- en beleidsdoeleinden zoals kwaliteitsbeheer.

3.1 Welke gegevens verzamelt het ziekenhuis over u in het kader van patiëntenregistratie?

Om het beleid en de zorg binnen het ziekenhuis te kunnen evalueren, verwerkt het ziekenhuis volgende gegevens:

 • Identificatiegegevens;
 • Persoonlijke kenmerken (leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, …);
 • Gegevens over uw gezondheid (waaronder medische- en verblijfsgegevens, MZG, …);
 • Psychiatrische gegevens;
 • Gegevens met betrekking tot de geleverde zorg.

3.2 Waarom verzamelt het ziekenhuis deze gegevens over u?

Deze gegevens worden verwerkt met als doel de zorg en het beheer van het ziekenhuis te evalueren, om op die manier de
kwaliteit van de zorg, het beleid en het beheer van het ziekenhuis in stand te houden. Veel van de gegevens zijn reeds aanwezig in het patiëntendossier naar aanleiding van de zorg die u in het ziekenhuis hebt gekregen. Die gegevens worden dan nadien gebruikt voor statistische doeleinden, om de kwaliteit van zorg in en het beleid van het ziekenhuis te evalueren en indien nodig bij te sturen.
Andere, nieuwe gegevens worden verzameld en verwerkt omdat het noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke plicht voor het ziekenhuis om deze registratie te verrichten of omdat het noodzakelijk is ter bescherming van het gerechtvaardigd belang van het ziekenhuis (beheer van het ziekenhuis).

3.3 Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

Deze gegevens worden gedeeld met:

 • Sociale zekerheidsinstanties;
 • Andere overheidsdiensten.

Indien er persoonsgegevens worden gedeeld met anderen, gebeurt dit in de regel op ‘gepseudonimiseerde wijze’, wat
betekent dat directe identificatiegegevens (zoals uw naam) niet mee worden vermeld maar worden vervangen door een
identificatiecode. Hierdoor kan diegene die de gegevens ontvangt, deze niet (meteen) aan u linken.

3.4 Hoe lang bewaart het ziekenhuis deze gegevens?

Deze gegevens worden bewaard gedurende de periode die nodig is om de doeleinden van de patiëntenregistratie te bereiken.

De sociale dienst van het ziekenhuis begeleidt patiënten, bijvoorbeeld bij het ontslag uit het ziekenhuis (bv. informatie over en hulp bij het aanvragen van thuiszorgdiensten, opname in een woonzorgcentrum of revalidatiecentrum, …) en biedt informatie over financieel-administratieve aangelegenheden (bv. hulp bij aanvragen, attesten of formulieren voor verhoogde tussenkomsten, uitkeringen, enz.).
De sociale dienst verleent ook psychosociale ondersteuning. Om deze diensten mogelijk te maken verwerkt het ziekenhuis persoonsgegevens.

4.1 Welke gegevens verzamelt het ziekenhuis over u in het kader van sociale zorg?

De sociale dienst van het ziekenhuis bewaart volgende categorieën van gegevens:

 • Identificatiegegevens;
 • Rijksregisternummer / identificatienummer sociale zekerheid;
 • Gegevens over de mutualiteit en verzekerbaarheid;
 • Gezondheidsgegevens;
 • Gegevens met betrekking tot de zorg;
 • Sociale gegevens zoals woonsituatie en familiale situatie;
 • Financiële gegevens;
 • Familieleden/vertrouwenspersonen;
 • Gegevens over opleiding en beroep;
 • Gegevens over uw spreektaal;
 • Evt. gerechtelijke gegevens.

De sociale dienst van het ziekenhuis verzamelt deze gegevens enkel voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de sociale dienstverlening specifiek aan u als patiënt.

4.2 Waarom verzamelt het ziekenhuis deze gegevens over u?

De sociale dienst van het ziekenhuis verzamelt deze gegevens om adequate sociale zorg te kunnen verlenen. De gegevens worden verzameld en bewaard op grond van de behandelrelatie die er tussen u en het ziekenhuis bestaat (een overeenkomst) of op grond van uw uitdrukkelijke toestemming met die bewaring en verzameling. Gegevens over uw gezondheid en gerechtelijke gegevens worden specifiek bewaard omdat dit noodzakelijk is om u sociale diensten te kunnen verlenen.

4.3 Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

De sociale dienst staat in contact met verschillende externe zorg- en hulpverleners, precies om de sociale dienstverlening
mogelijk te maken. Enkel wanneer dit noodzakelijk is om u adequate sociale zorg te kunnen bieden, worden gegevens
gedeeld met één van volgende actoren:

 • Externe zorg- en/of hulpverlener(s): bv. huisarts, thuisverpleegkundige, woonzorgcentrum, revalidatiecentrum, …
 • Mantelzorgers;
 • Overheidsdiensten, zoals het OCMW of de FOD Sociale Zekerheid voor bv. uitkeringen, aanvragen voor verhoogde tussenkomst;
 • Mutualiteit;
 • Diensten voor levenseinde.

4.4 Hoe lang bewaart het ziekenhuis deze gegevens?

Bepaalde gegevens worden mee opgeslagen in het patiëntendossier, zodat die gegevens, net als het patiëntendossier, 30
jaar worden bewaard. Andere gegevens worden bewaard zo lang als nodig om een adequate sociale zorg te verlenen.

Elke patiënt van het ziekenhuis heeft het recht om een klacht neer te leggen bij de ombudsdienst van het ziekenhuis. In
bepaalde gevallen worden klachten ook behandeld door de professionele raadgevers van het ziekenhuis (bv. advocaten).

5.1 Welke gegevens verzamelt het ziekenhuis over u in het kader van klachtenregistratie?

In het geval er in uw specifiek dossier een klacht is, verzamelt het ziekenhuis – in functie van wat nodig is voor de behandeling van uw klacht – volgende gegevens:

 • Identificatiegegevens;
 • Gezondheidsgegevens;
 • Gegevens met betrekking tot de zorg;
 • Evt. financiële gegevens;
 • Evt. gegevens over familieleden.

5.2 Waarom verzamelt het ziekenhuis deze gegevens over u?

De ombudsdienst verzamelt deze gegevens om uw klacht adequaat te kunnen opvolgen en behandelen. De gegevens worden verzameld en bewaard op grond van de behandelrelatie die er tussen u en het ziekenhuis bestaat (een overeenkomst), omdat de ombudsdienst daartoe wettelijk verplicht is of op grond van uw uitdrukkelijke toestemming met die bewaring en verzameling.

5.3 Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

Wanneer het noodzakelijk is voor een adequate behandeling van uw klacht, is het mogelijk dat uw gegevens worden gedeeld met één of meer van volgende actoren:

 • De zorgverlener over wie de klacht gaat;
 • Een professioneel raadgever van het ziekenhuis (bv. advocaat, …);
 • Een (beroepsaansprakelijkheids)verzekeraar.

5.4 Hoe lang bewaart het ziekenhuis deze gegevens?

De gegevens worden bewaard gedurende de periode die nodig is om de klacht te kunnen behandelen en voor het opstellen van het jaarverslag. Het jaarverslag bevat geanonimiseerde gegevens van de behandelde klachten tegen de wet op de patiëntenrechten. Na het indienen van het jaarverslag worden de gegevens vernietigd met een maximum van 1 jaar na het afsluiten van uw klacht.

Het ziekenhuis neemt actief deel aan wetenschappelijk onderzoek en klinische studies om de kennis over bepaalde ziektes
of behandelingen te verbeteren.

6.1 Welke gegevens verzamelt het ziekenhuis over u in het kader van wetenschappelijk onderzoek?

In het kader van wetenschappelijk onderzoek en klinische studies verzamelt het ziekenhuisvolgende gegevens over u:

 • Identificatiegegevens;
 • Rijksregisternummer;
 • Gezondheidsgegevens;
 • Genetische gegevens;
 • Biometrische gegevens;
 • Gegevens met betrekking tot de zorg.

6.2 Waarom verzamelt het ziekenhuis deze gegevens over u?

Het ziekenhuis verzamelt deze gegevens met het oog op het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en klinische studies, om op die manier nieuwe kennis te vergaren over een ziekte en/of behandeling. Voor bepaalde onderzoeken gebruikt
het ziekenhuis enkel die gegevens die reeds beschikbaar zijn naar aanleiding van uw behandeling in het ziekenhuis.

Uw gegevens werden in dat geval verzameld wegens patiëntenzorg en worden vervolgens verder gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. In andere gevallen, zoals bijvoorbeeld klinische studies, heeft het ziekenhuis voor de uitvoering van
de studie meer informatie nodig dan wat er reeds in uw patiëntendossier beschikbaar is.

Het ziekenhuis verzamelt dan uw gegevens op grond van deelname aan de klinische studie (waarvoor u een overeenkomst
ondertekent), omdat het noodzakelijk is voor de bescherming van uw vitaal belang of op grond van uw toestemming. De
verwerking van uw gezondheidsgegevens gebeurt specifiek omdat het noodzakelijk is voor wetenschappelijk onderzoek of
omdat het noodzakelijk is voor het verstrekken van zorg.

Voor elke studie afzonderlijk specificeert het ziekenhuis in dit geval het doeleinde van de studie in de documenten die aan
de (kandidaat-)deelnemers worden bezorgd.

6.3 Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

 • De arts(en)-onderzoeker en zijn/haar team;
 • De opdrachtgever van de studie (bv. een farmaceutische firma). Deze ontvangt echter in principe enkel ‘gepseudonimiseerde gegevens’, wat wil zeggen dat de opdrachtgever directe identificatiegegevens (zoals naam) niet kent: de identiteit wordt vervangen door een identificatiecode in de studie. De overgedragen persoonlijke gegevens omvatten geen combinatie van elementen waarmee het mogelijk is u te identificeren. De arts-onderzoeker en zijn team zullen gedurende de volledige klinische studie de enige personen zijn die een verband kunnen leggen tussen de overgedragen gegevens en uw medisch dossier.;
 • In het kader van een audit en controles is het mogelijk dat de (gecodeerde) medische gegevens worden ingekeken door het ethisch comité van het ziekenhuis, door een vertegenwoordiger van de opdrachtgever van de studie, door een extern auditbureau, door overheidsinstanties, ….

6.4 Hoe lang bewaart het ziekenhuis deze gegevens?

Voor klinische proeven (met een geneesmiddel) is het volgens de wet verplicht om de documenten gedurende minstens 20
jaar na de voltooiing van de studie te bewaren. Diezelfde termijn wordt in het ziekenhuis ook gehanteerd voor de andere
studies

Het Heilig Hartziekenhuis Lier werkt dagelijks aan de verbetering van de kwaliteit van de zorgverstrekking. Hiervoor verwerkt het ziekenhuis gegevens met betrekking tot onze dienstverlening.

7.1 Welke gegevens verzamelt het ziekenhuis over u in het kader van zorgkwaliteit?

Om de kwaliteit van zorg binnen het ziekenhuis te kunnen evalueren, verwerkt het ziekenhuis volgende gegevens:

 • Identificatiegegevens;
 • Persoonlijke kenmerken (leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, …);
 • Gegevens over je gezondheid (waaronder medische- en verblijfsgegevens, MZG, …);
 • Psychiatrische gegevens;
 • Gegevens met betrekking tot de geleverde zorg;
 • Resultaten van ingevulde tevredenheidsenquêtes.

7.2 Waarom verzamelt het ziekenhuis deze gegevens over u?

Het ziekenhuis streeft naar een optimale zorgverlening en zoekt voortdurend naar verbeteringen in haar zorgaanbod. Om
een goed beeld te krijgen van haar dienstverlening en te werken aan een continue verbetering, is het in uw en het gerechtvaardigd belang van het ziekenhuis deze gegevens te verzamelen.

7.3 Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

Deze gegevens worden niet gedeeld met anderen zonder dat deze anoniem werden gemaakt.

7.4 Hoe lang bewaart het ziekenhuis deze gegevens?

Eens de gegevens door het ziekenhuis zijn verwerkt, worden zij niet verder opgeslagen. Enkel anonieme data wordt bijgehouden om trends te kunnen volgen in het zorgaanbod van het ziekenhuis.

Het ziekenhuis heeft op bepaalde plaatsen beveiligingscamera’s geplaatst om de veiligheid in het ziekenhuis te garanderen.
Enkel beelden van publiek toegankelijke plaatsen worden bijgehouden, zonder identificatie van de gefilmde personen. Op
een aantal plaatsen, waaronder bijvoorbeeld de afdeling intensieve zorgen, worden ook camera’s geplaatst voor het toezicht op patiënten. Deze plaatsen worden aangeduid met een duidelijk pictogram.

8.1 Waarom verzamelt het ziekenhuis deze beelden?

Deze beelden worden enkel verzameld om in geval van onregelmatigheden bekeken te worden, en eventueel om bij
overtredingen door te geven aan de rechtmatige instanties. Op de plaatsen waar camera’s worden ingezet voor toezicht van
patiënten, worden geen beelden bijgehouden.

8.2 Worden deze beelden met anderen gedeeld?

Indien van toepassing, worden de beelden aan de politie bezorgd.

8.3 Hoe lang bewaart het ziekenhuis deze beelden?

De beelden worden maximaal een maand bewaard. Na deze periode worden ze automatisch gewist door hergebruik van de
media.

Het ziekenhuis biedt u informatie over de dienstverlening van het ziekenhuis aan via deze website.

9.1 Welke gegevens verzamelt het ziekenhuis over u in het kader van uw bezoek aan de website?

Als u onze website bezoekt, dan verwerkt het ziekenhuis volgende gegevens:

 • IP-adres;
 • Connectietijdstippen;
 • Cookies.

Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee u onze website bezoekt, zoals een computer, tablet, smartphone of smartwatch. Waar deze tekst het hierna heeft over “cookies”, bedoelt het ziekenhuis daarmee ook andere vergelijkbare technieken. Cookies brengen de veiligheid van de computer niet in gevaar. Er bestaan verschillende soorten cookies:

Welke cookies gebruikt het HeiligHartziekenhuis Lier?

Functionele cookies
Deze zijn nodig voor een goede werking van de website. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat snel en correct de gewenste informatie wordt getoond, bij elk bezoek aan de website. De website maakt gebruik van Asp.net sessie id (aspxanonymous) en Smartsite sessie id (HHZHLier_guid). Voor het plaatsen van functionele cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd.

Analytische cookies
Deze gebruikt het ziekenhuis om te analyseren hoe de website wordt gebruikt, bijvoorbeeld hoe vaak de website wordt bezocht, op welke pagina men op onze website aankomt, op welke pagina’s het meest wordt geklikt. Hiervoor gebruikt de website van het ziekenhuis Google Analytics.utm. Als de analytische cookies geen grote impact op de privacy hebben, hoeft er geen toestemming te worden gevraagd, in andere gevallen wordt deze toestemming wel gevraagd.

9.2 Waarom verzamelt het ziekenhuis deze gegevens?

Het gebruik van cookies maakt het mogelijk uw webbrowser te herkennen. Hierdoor hoeft de bezoeker niet steeds opnieuw
gegevens in te voeren, voorkeuren aan te geven, of instellingen aan te passen. Op deze manier kan het ziekenhuis de website ook beter laten werken en krijgt het ziekenhuis inzicht in het bezoekersgedrag op de website.

9.3 Hoe lang worden deze gegevens bewaard?

De cookies blijven maximaal 12 maanden na uw laatste bezoek op het apparaat bewaard. U kan cookies altijd zelf uitzetten of deze van uw apparaat verwijderen. Hoe dit te doen, verschilt per soort internet browser en apparaat. Indien u ervoor kiest om cookies te verwijderen, zal de website mogelijk niet meer optimaal functioneren en kunt u van sommige diensten geen gebruik maken.

Bij uw bezoek aan het ziekenhuis of bij een consultatie of opname in het ziekenhuis kan u gratis gebruik maken van het wifi
netwerk van het ziekenhuis.

10.1 Welke gegevens verzamelt het ziekenhuis over u in het kader van uw gebruik van de wifi?

Wanneer u tijdens uw bezoek aan het ziekenhuis gebruik maakt van het ziekenhuis wifi netwerk kunnen volgende gegevens verzameld worden:

 • Merk, model en serienummer van je toestel
 • Tijdstippen van aan- en afmelden;
 • Logging van bezochte internetsites en blokkering van ongewenste inhoud

10.2 Waarom verzamelt het ziekenhuis deze gegevens over u?

Het ziekenhuis verzamelt deze gegevens vanuit haar gerechtvaardigd belang om eventueel misbruik van het netwerk te voorkomen. Mochten er illegale activiteiten plaatsvinden vanuit het ziekenhuiswifinetwerk, dan kan het ziekenhuis de toegang blokkeren van het apparaat waarmee u gebruik maakt van ons netwerk.

10.3 Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

Deze gegevens worden in principe niet met anderen gedeeld, tenzij er op illegale wijze gebruik wordt gemaakt van het netwerk. In dat geval kunnen de gegevens worden doorgegeven aan de gerechtelijke overheden en desgevallend aan de professionele raadgevers van het ziekenhuis.

10.4 Hoe lang bewaart het ziekenhuis deze gegevens?

De verzamelde gegevens worden na een jaar verwijderd.

Als patiënt hebt u een aantal rechten die u mag uitoefenen betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens.

11.1 Recht op inzage

U hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens het ziekenhuis van u heeft, wat het ziekenhuis hier precies mee doet en waarom. U hebt ook het recht om van deze informatie een gratis kopie te krijgen. In het kader van een wetenschappelijk onderzoek, geldt als regel dat u het recht hebt om te weten over welke persoonsgegevens het ziekenhuis in het kader van een specifieke wetenschappelijke studie beschikt, wat het ziekenhuis hier precies mee doet en waarom. Indien een dergelijke inzage echter het onderzoek onmogelijk dreigt te maken of ernstig zou belemmeren, voorziet de Belgische wetgever dat het ziekenhuis geen inzage of een kopie moet verlenen.

11.2 Recht op beperking van een verwerking

Indien u de juistheid van de persoonsgegevens betwist, hebt u het recht om te vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk te stoppen gedurende de periode die het ziekenhuis nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren. Indien blijkt dat de persoonsgegevens inderdaad incorrect zijn, worden ze aangepast en stelt het
ziekenhuis u hiervan op de hoogte.

11.3 Recht op aanpassing van gegevens

Wanneer u vaststelt dat bepaalde van uw persoonsgegevens niet juist of niet volledig zijn, hebt u het recht om dit door het ziekenhuis te laten aanpassen. Bij een aanpassing zorgt het ziekenhuis er in principe ook voor dat anderen met wie gegevens worden gedeeld, daarvan op de hoogte worden gebracht zodat ook zij over de correcte persoonsgegevens beschikken.

11.4 Recht om je toestemming in te trekken

Wanneer u wenst dat het ziekenhuis uw persoonsgegevens in kader van haar dienstverlening niet langer verwerkt, hebt u het recht uw toestemming in te trekken. Dit heeft echter wel tot gevolg dat het ziekenhuis niet langer in staat zal zijn om bepaalde diensten aan te bieden.

11.5 Recht op vergetelheid

Wanneer u uw toestemming hebt ingetrokken, kan u het ziekenhuis vragen uw persoonsgegevens, relevant voor de sociale dienstverlening, te verwijderen. Het ziekenhuis zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens worden verwijderd zonder onredelijke vertraging.

11.6 Recht op overdraagbaarheid

Wanneer u ervoor kiest om voor uw sociale dienstverlening met een andere partij in zee te gaan, kan u het ziekenhuis vragen uw relevante persoonsgegevens aan uw over te dragen, zodat u deze kan geven aan de sociale dienstverlener naar keuze. De relevante persoonsgegevens worden dan overgedragen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm.

11.7 Recht op het indienen van een klacht

Wanneer u het niet eens bent met een onderdeel van deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u de Data Protection Officer van het ziekenhuis altijd contacteren via email op dpo@heilighartlier.be. Het staat u ook vrij een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit via https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebt of vragen over de wijze waarop het ziekenhuis als verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt, gelieve het ziekenhuis te contacteren via email: dpo@heilighartlier.be, ombudsdienst@heilighartlier.be of via de post aan H.-Hartziekenhuis Lier, t.a.v. de ombudsdienst,
Mechelsestraat 24, 2500 Lier.